Strona główna

Szkoła:

Info:

Rekrutacja:

Galeria:

Linki:

 

Organy szkoły i ich kompetencje:

 

IV. Organy szkoły i ich kompetencje


§6

Organami szkoły są:

1.      Dyrektor szkoły,

2.      Rada Pedagogiczna,

3.      Rada Rodziców,

4.      Samorząd Uczniowski,

5.      Rada Szkoły - o ile zostanie utworzona.

§7

1.      Uprawnienia dyrektora szkoły określa art. 39 ustawy o systemie oświaty oraz art. 7 ustawy - Karta Nauczyciela. W szczególności dyrektor:

1)     przewodniczy radzie pedagogicznej;

2)     kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz;

3)     sprawuje nadzór pedagogiczny;

4)     sprawuje opiekę nad uczniami i stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działanie pro zdrowotne;

5)     realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji;

6)     wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej i pozostałych organów szkoły, jeżeli są niezgodne z przepisami prawa. O ich wstrzymaniu informuje niezwłocznie organ prowadzący szkołę lub organ sprawujący nadzór pedagogiczny, który uchwałę uchyla w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa;

7)     dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez radę pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;

8)     organizuje administracyjną i gospodarczą obsługę szkoły;

9)     wydaje decyzje administracyjne w sytuacjach określonych przepisami prawa;

10)  jako kierownik placówki zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników;

11)  przyznaje nagrody i wymierza kary porządkowe nauczycielom i pozostałym pracownikom;

12)  występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień nauczycieli oraz pozostałych pracowników;

13)  wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

2.      Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim.

§8

Rada Pedagogiczna działa w oparciu o regulamin wewnętrzny, w obrębie swoich kompetencji, które określają art. 40-43 ustawy o systemie oświaty. Rada Pedagogiczna w szczególności:

1.      zatwierdza plan pracy szkoły;

2.      zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczniów;

3.      podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych;

4.      ustala organizację doskonalenia nauczycieli;

5.      podejmuje uchwały w sprawie skreślenia z listy uczniów;

6.      opiniuje organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć;

7.      opiniuje projekt planu finansowego szkoły;

8.      opiniuje wnioski dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz zajęć dodatkowo płatnych;

9.      przygotowuje projekt statutu i jego zmiany oraz uchwala statut szkoły;

10.   może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie ze stanowiska dyrektora;

11.   uchwala regulamin swojej działalności; wykonuje ustawowe zadania Rady Szkoły do czasu jej powołania.

§9

Rada Rodziców działa w oparciu o regulamin wewnętrzny i art. 53 i art. 54 ustawy o systemie oświaty. Rada Rodziców w szczególności:

1.      uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły;

2.      może występować do rady pedagogicznej i dyrekcji szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi szkoły;

3.      może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł; 4) wybiera swoich przedstawicieli do rady szkoły;

4.      na wniosek dyrektora szkoły wydaje opinię o nauczycielu przy ocenie jego stażu do awansu zawodowego.

§10

Samorząd Uczniowski działa w oparciu o regulamin wewnętrzny i art. ustawy o systemie oświaty. Samorząd w szczególności:

1.      uchwala regulamin swojej działalności;

2.      przedstawia radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów;

3.      na wniosek dyrektora szkoły wydaje opinię o ocenianym nauczycielu;

4.      na wniosek dyrektora szkoły wydaje opinię o uczniu, wobec którego Rada Pedagogiczna podjęła uchwałę o skreśleniu z listy uczniów;

5.      wybiera przedstawicieli z grona uczniów do Rady Szkoły. 

§11

W szkole może działać Rada Szkoły, w skład której wchodzą w równej liczbie przedstawiciele rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, łącznie nie więcej niż 9 osób.

§12

1.      Organy szkoły zobowiązane są do:

1)     wzajemnego współdziałania w toku bieżącej działalności szkoły;

2)     konsultowania się na etapie poprzedzającym podejmowanie decyzji, których skutki dotyczą szkoły lub interesów podmiotów środowiska szkolnego;

3)     zapewnienia ciągłej wymiany informacji pomiędzy Organami szkoły w sprawach związanych z bieżącą i planowaną działalnością oraz w związku z podejmowanymi decyzjami;

4)     tworzenia życzliwej atmosfery opartej na zasadzie wzajemnego zaufania.

5)     Wszelkie sprawy sporne jakie wystąpią pomiędzy Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim rozpatruje dyrektor szkoły.

6)     Wszelkie sprawy sporne jakie wystąpią pomiędzy Radą Pedagogiczną a dyrektorem szkoły rozpatruje organ prowadzący szkołę lub organ sprawujący nadzór pedagogiczny, zależnie od treści merytorycznej sporu, na wniosek jednej lub obu stron sporu.

Zespół Szkół w Dukli
ul. Trakt Węgierski 14, 38-450 Dukla
tel: (0-13) 433-00-08,
e-mail: liceum@dukla.pl