Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Podatek rolny

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Stawka podatku rolnego za 2017 r. uzależniona jest od średniej ceny skupu żyta
za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy. Cena ta, według komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 18 października 2016 r.
(M.P. z 2016 r. poz. 993) wyniosła 52,44 zł za 1 dt.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 , 2 i 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 617 z późn. zm.) podatek rolny od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta, co stanowić będzie w 2017 r. 131,10 zł. Natomiast podatek rolny od 1 ha gruntów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku rolnym wyniesie 262,20 zł czyli równowartość 5 q żyta.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.