Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Zawiadomienie o L sesji Rady Miejskiej w Dukli

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2021 r. poz.1372 ze zmianami /

z w o ł u j ę

na dzień 29 marca 2022 r. (wtorek) o godz.13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dukli L sesję Rady Miejskiej w Dukli.

Porządek obrad.

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
  3. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli.
  4. Informacja z działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dukli za 2021 rok.
  5. Sprawozdanie z realizacji współpracy Gminy Dukla z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2021 rok.
  6. Analiza finansowa oświaty w Gminie Dukla za 2021 rok.
  7. Informacja z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych w Dukli za 2021 rok.
  8. Informacja na temat planowanych i realizowanych przez gminę inwestycji z podziałem na inwestycje z udziałem środków zewnętrznych.
  9. Podjęcie uchwał w sprawach:
    a) wskazania wstępnej lokalizacji przystanku autobusowego przy drodze powiatowej Nr 1994R Iwla-Teodorówka-Dukla w miejscowości Teodorówka (druk nr 352),
    b) nadania nazw ulic oraz przedłużenia przebiegu ul. Kopernika w mieście Dukla (druk nr 353),
    c) przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Dukla na lata 2023-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji (druk nr 354),
    d) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dukla w roku 2022” (druk nr 355),
    e) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Dukla biorących udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu (druk nr 356),
    f) zaciągnięcia kredytu długoterminowego do kwoty 8.850.000,00 zł (druk nr 357),
    g) zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na 2022 rok (druk nr 358).
  10. Oświadczenia i informacje.
  11. Zamknięcie sesji.

Proszę o wzięcie udziału w sesji.

wspólne posiedzenie Komisji
29 marca 2022 r. (wtorek) godz.9.00
sala konferencyjna nr 304

Przewodniczący Rady
Mariusz Folcik

2022-03-22

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.