Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Nowa placówka Gminnego Przedszkola Publicznego w Dukli


27 września br. została otwarta nowa placówka Gminnego Przedszkola w Dukli. Placówka znajduje się na ul. Trakt Węgierski 38. Oficjalnego otwarcia poprzez przecięcie wstęgi dokonali: burmistrz Dukli Andrzej Bytnar, wicemarszałek województwa podkarpackiego Maria Kurowska i przedszkolak Dawid Szyszlak. W uroczystości otwarcia wzięli udział: ks. proboszcz dukielskiej fary Stanisław Siuzdak, wiceburmistrz Dukli Elżbieta Wróbel, skarbnik Gminy Dukla Jolanta Bik, Danuta Szczurek dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Dukli, naczelnik Wydziału Gospodarczego Piotr Świder wraz ze współpracownikami, przedstawiciel wykonawcy Firmy PPUH „FEMIX” z sp. z o.o. z Krosna kierownik budowy Marian Hołowicki, inspektor nadzoru Tadeusz Gulba, a także przedstawiciele jednostek podległych gminie, pani Krystyna Kowalska emerytowana dyrektorka przedszkola w Dukli, a także zaprzyjaźnione dyrektorki przedszkoli z Iwonicza, Korczyny i Joanna Bogaczyk-Zając przedstawicielka Podkarpackiego Kuratora Oświaty. Przybyłych na uroczystość gości przywitała dyrektor Gminnego Przedszkola w Dukli Lucyna Gumienny. Uroczystość rozpoczęto odśpiewanie hymnu państwowego. Po poświęceniu budynku przez ks. proboszcza Stanisława Siuzdaka przedszkolacy zaprezentowali przygotowany na tę okazję program artystyczny.

 Historia powstania

            Początki budowy Przedszkola Gminnego sięgają roku 2006 kiedy to został opracowany projekt budowlany w ramach którego przewidziano na terenie byłej spółdzielni INWALIDZI  przebudowę i adaptacje istniejących budynków administracyjno- magazynowych na budynek ośrodka kultury, przedszkola oraz biblioteki. Pozwolenie na budowę gmina uzyskała w roku 2007 decyzją Starosty Krośnieńskiego nr 139/07 z 6.04.2007r. Jednak decyzja związana z rozpoczęciem inwestycji, w ramach której powstało Transgraniczne Centrum Wymiany Kulturalnej, a teraz także przedszkole miała burzliwy przebieg. Gmina Dukla  nawet podjęła w marcu 2013 roku uchwałę w sprawie sprzedaży tej działki wraz z zabudowaniami. Punktem zwrotnym w kierunku działań dotyczącym zbycia tej nieruchomości była decyzja  Komitetu Sterującego Programu Współpracy Transgranicznej PL-SK i pismo WST Kraków o przyznaniu Gminie Dukla dofinansowania na budowę Transgranicznego Centrum Wymiany Kulturalnej.  Miało to miejsce na przełomie października i listopada 2013 r. (do wniosku złożonego w marcu 2010 r. ) Powyższa informacja wpłynęła na zmianę działań gminy i podjęcie decyzji w sprawie przebudowy części budynków i przystosowanie ich do potrzeb działalności Ośrodka Kultury w Dukli. 26 listopada 2013 r. Rada Miejska uchyliła uchwałę własną z marca 2013 r dotyczącą zbycia nieruchomości położnej w Dukli. Wiosną 2014 Gmina Dukla podpisała umowę na dofinansowanie z Władzą Wdrażającą w Warszawie i rozpoczęła budowę Transgranicznego Centrum Wymiany Kulturalnej. Prace zostały zakończone w grudniu 2014 roku i jeszcze tego samego roku Centrum Wymiany Kulturalnej rozpoczęło tam swoją działalność.

Budowa nowej placówki

W związku z planowaną reformą oświatową i brakami lokalowymi w zakresie miejsc przedszkolnych gmina Dukla w roku 2015 podjęła decyzję o budowie i przebudowie kolejnych budynków po byłej spółdzielni „Inwalidach” z przystosowaniem do działalności przedszkola. W styczniu 2016 roku gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, oś priorytetowa VI Spójność przestrzenna i społeczna, działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziałanie 6.4.1 Przedszkola. Pomimo braku decyzji o dofinansowaniu projektu ogłoszono w marcu  2016 roku przetarg na budowę Przedszkola Gminnego. Po wyłonieniu wykonawcy, Firmy PPUH „FEMIX” Sp. z o.o. z Krosna podpisano z nim umowę i  rozpoczęto roboty budowlane w lipcu 2016 r. Umowę o dofinasowanie projektu z Zarządem Województwa Podkarpackiego zawarto dopiero w kwietniu 2017 r. .

Wartość całego projektu wyniosła 2 089 852,55 zł, wydatki kwalifikowane to 1 369 300,95 zł, natomiast dofinansowanie wyniosło 720 551,93 zł.

Ponadto Gmina Dukla w ramach pierwszego wyposażenia zakupiła meble i pomoce dydaktyczne za kwotę 147 312 zł oraz uzupełniła wyposażenie kuchni za kwotę 75 755 zł. Na zakup wspomnianego wyposażenia gmina stara się o uzyskanie dofinasowania z Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Edukacja wczesnoszkolna na terenie gminy Dukla odbywa się w oparciu o istniejące przedszkole ( 175 miejsc) i rozbudowaną i unowocześnioną infrastrukturę przedszkolną. Powstała ona poprzez adaptację istniejącego jednokondygnacyjnego budynku magazynowego, w którym powstało 5 sal do zajęć w grupach, które mieszczą łącznie 119 dzieci. Budynek został rozbudowany o szatnię, część gastronomiczną i administracyjną. 4 września br.,zgodnie z planem, dzieci rozpoczęły edukację w nowym przedszkolu.

4 września b.r. zgodnie z planem dzieci rozpoczęły swoją edukacyjną drogę w nowej placówce Przedszkola Gminnego w Dukli.

Piotr Świder

Naczelnik Wydziału Gospodarczego

Urzędu Miejskiego w Dukli

 Krystyna Boczar-Różewicz

gł. specjalista ds. promocji Gminy Dukla

2017-11-06
Piotr Świder, Krystyna Boczar-Różewicz
1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.