Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Zawiadomienie o LXXXIII sesji Rady Miejskiej w Dukli

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2023 r. poz.40 ze zmianami)

z w o ł u j ę

na dzień 26 lutego 2024 r. (poniedziałek) o godz.13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dukli LXXXIII sesję Rady Miejskiej w Dukli.

Porządek obrad.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 3. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli.
 4. Informacja z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy  w Cergowej za 2023 rok.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Cergowa, Jasionka, Lipowica, Nowa Wieś, Zboiska (druk nr 562),
  b) wyrażenia zgody na przekazanie z zasobu mienia komunalnego na rzecz Województwa Podkarpackiego w formie darowizny prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Dukli przy Trakcie Węgierskim (druk nr 563),
  c) uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dukla” (druk nr 564),
  d) ustalenia zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych (druk nr 565),
  e) przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – edycja druga (druk nr 566),
  f) przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – edycja druga (druk nr 567),
  g) zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2024 roku, na 2025 rok z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn.: „Budowa kaplicy cmentarnej w Dukli wraz z budową ścian na urny z prochami zmarłych i zagospodarowaniem terenu przy kaplicy oraz budowa drogi gminnej w Dukli” (druk nr 568),
  h)zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu gminy i jej rozliczania w zakresie dofinansowania budowy studni wierconych głębinowych na potrzeby budynków mieszkalnych na terenie Gminy Dukla (druk nr 569),
  i) zaciągnięcia kredytu długoterminowego do kwoty 8.310.000,00 zł (druk nr 570),
  j) zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na 2024 rok (druk nr 571),
  k) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dukla na lata 2024-2038 (druk nr 572),
  l) zmiany uchwały własnej w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024 (druk nr 573),
  m) powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników (druk nr 574),
  n) zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników (druk nr 575),
  o) uznania petycji mieszkańców Dukli za zasługującą na uwzględnienie (druk nr 576).
 6. Oświadczenia i informacje.
 7. Zamknięcie sesji.

Proszę o wzięcie udziału w sesji.

Wspólne posiedzenie Komisji 26 lutego 2024 r. (poniedziałek) godz.11.00 sala konferencyjna nr 304.

Przewodniczący Rady
Mariusz Folcik

2024-02-19

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.