Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Zaproszenie na sesję Rady Miejskiej w Dukli

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Dukli

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591z późn. zm./
zwołuję
na dzień 22 kwietnia 2009r. /środa/ o godz.1200 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dukli XXXIII sesję Rady Miejskiej w Dukli.

Porządek obrad.

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Miejskiej.
  3. Zapytania i wnioski radnych i przedstawicieli wspólnoty samorządowej.
  4. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
  5. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
  6. Podjęcie uchwał w sprawach:
    • przyjęcia sprawozdania Burmistrza Gminy Dukla z wykonania budżetu Gminy Dukla za 2008 rok /druk nr 195/,
    • udzielenia Burmistrzowi Gminy Dukla absolutorium z wykonania budżetu Gminy Dukla za 2008 rok /druk nr 196/,
    • zmian w budżecie Gminy Dukla za 2008 rok /druk nr 197/,
    • ustalenia kryteriów i trybu przyznawania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych /druk nr 198/,
    • określenia regulaminu przyznawania dodatków funkcyjnych dla nauczycieli /druk nr 199/,
    • określenia sposobu obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli /druk nr 200/,
    • określenia wysokości i szczegółowych zasad przyznawania dodatków za trudne i uciążliwe warunki pracy dla nauczycieli /druk nr 201/,
    • szczegółowych warunków obliczania i wypłacania dodatku za wysługę lat dla nauczycieli /druk nr 202/,
    • określenia wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli /druk nr 203/,
    • ustalenia wysokości, kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, sposobu podziału środków na nagrody oraz trybu zgłaszania kandydatów do nagród /druk nr 204/,
    • określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedów, psychologów i pedagogów szkolnych /druk nr 205/,
    • określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez dyrektorów szkół i innych placówek oświatowych /druk nr 206/,
    • regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym /druk nr 207/,
    • ustalenia sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Dukla oraz organizacji punktów przedszkolnych /druk nr 208/,
  7. Oświadczenia radnych, Burmistrza i przedstawicieli wspólnoty samorządowej.
  8. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
  9. Zamknięcie sesji.

Proszę o wzięcie udziału w sesji.

2009-04-15

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.